ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZABIEGÓW KONSERWATORSKO-INTROLIGATORSKICH MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH S.O. W ŁODZI

Sąd Okręgowy w Łodzi zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zabiegów konserwatorsko-introligatorskich materiałów archiwalnych Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie zabiegów konserwatorsko-introligatorskich materiałów archiwalnych Sądu Okręgowego w Łodzi z lat 1945 - 1950 - zgodnie z poniższym opisem.
Materiały archiwalne posiadają formy:
- poszytów - grupa składek zszyta i oprawiona w półsztywny karton. Część z nich współcześnie umieszczono w teczkach kartonowych. Poszyty zawierają dodatkowo koperty z dokumentami i dowodami rzeczowymi oraz wiele luźnych, nie spaginowanych kart,
- ksiąg - grupa składek zszyta i ujęta w okładkę z tektury oklejonej płótnem.
Najczęściej występujące zniszczenia to:
- uszkodzenie opraw: ubytki fragmentów opraw, przedarcia i zagniecenia, niekompletne obwoluty poszytów,
- uszkodzenia bloków ksiąg i poszytów: przemieszczenia części składek, dużo luźnych kart (dołożonych po zszyciu lub karty obluzowane z powodu pęknięcia szycia),
- uszkodzenia kart: ubytki fragmentów kart, zagniecenia, przedarcia, zanieczyszczenia, obce papiery lub taśmy, szycie uniemożliwiające odczytanie tekstu.

Pełna treść zaproszenia znajduje się w załączniku "Treść zaproszenia do składania ofert na usługi introligatorskie."

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę zgodną z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1) prosimy przesłać pisemnie do dnia 15.11.2019 roku do godziny 10:00 w opieczętowanej kopercie na adres Zamawiaj ącego:
Sąd Okręgowy w Łodzi, 90-921 Łódź, Plac Dąbrowskiego 5, z dopiskiem na kopercie:
„Oferta na: Wykonanie zabiegów konserwatorsko-introligatorskich materiałów archiwalnych Sądu Okręgowego w Łodzi,                             sygn. G.XXII-231-383/2019, nie otwierać przed dniem 15.11.2019 r. godz. 10:00."


Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Kierownik Oddziału Gospodarczego, Krzysztof Gębarowski tel. 42 67-78-950 - w sprawach dotyczących przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
- Kierownik Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi, Jadwiga Kwiatkowska tel. 42 67-61-162 lub 42 67-61-147 - w kwestiach technicznych dotyczących sposobu wykonania usługi oraz w sprawach dotyczących oględzin materiałów archiwalnych i ich wydania Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia.

Rejestr zmian dla: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZABIEGÓW KONSERWATORSKO-INTROLIGATORSKICH MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH S.O. W ŁODZI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aleksandra Prusinowska
Dokument z dnia:
2019-11-12
Publikacja w dniu:
2019-11-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Aleksandra Prusinowska
Dokument z dnia:
2019-11-12
Publikacja w dniu:
2019-11-12
Opis zmiany:
b/d