ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZABIEGÓW KONSERWATORSKO-INTROLIGATORSKICH MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH S.O. W ŁODZI

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie zabiegów konserwatorsko-introligatorskich materiałów archiwalnych Sądu
Okręgowego w Łodzi z lat 1945 - 1950 - zgodnie z poniższym opisem.

Materiały archiwalne posiadają formy:
- poszytów - grupa składek zszyta i oprawiona w półsztywny karton. Część z nich współcześnie umieszczono w teczkach kartonowych. Poszyty zawierają dodatkowo koperty z dokumentami i dowodami rzeczowymi oraz wiele luźnych, nie spaginowanych kart,
- ksiąg - grupa składek zszyta i ujęta w okładkę z tektury oklejonej płótnem.

Najczęściej występujące zniszczenia to:
- uszkodzenie opraw: ubytki fragmentów opraw, przedarcia i zagniecenia, niekompletne obwoluty poszytów,
- uszkodzenia bloków ksiąg i poszytów: przemieszczenia części składek, dużo luźnych kart (dołożonych po zszyciu lub karty obluzowane z powodu pęknięcia szycia),
- uszkodzenia kart: ubytki fragmentów kart, zagniecenia, przedarcia, zanieczyszczenia, obce papiery lub taśmy, szycie uniemożliwiające odczytanie tekstu.

Zakres prac konserwatorsko-introligatorskich obejmuje następujące czynności:
- rekonstrukcja opraw i bloków ksiąg (repertoriów) - 7 szt.,
- rekonstrukcja opraw i bloków poszytów (akt spraw sądowych) - 76 szt.,
- konserwacja kart silnie uszkodzonych (usuwanie obcych taśm i papierów, zabezpieczenie atramentów, uzupełnianie znacznych ubytków, dublowanie, wzmacnianie struktury papieru, kąpiele odkwaszające, sklejanie głębokich rozdarć, sklejanie kart w legi) - 1.131 szt.,
- konserwacja kart średnio uszkodzonych (czyszczenie, prostowanie, sklejanie rozdarć, sklejanie kart w legi, doklejanie marginesów) - 10.914 szt.,
- konserwacja kart lekko uszkodzonych (czyszczenie, prostowanie, sklejanie kart w legi lub doklejanie marginesów) - 17.193 szt.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku "Pełna treść zaproszenia do składania ofert"

Ofertę zgodną z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1) prosimy przesłać pisemnie do dnia 06.11.2019 roku do godziny 10:00 w opieczętowanej kopercie na adres Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Łodzi, 90-921 Łódź, Plac Dąbrowskiego 5, z dopiskiem na kopercie: "Wykonanie zabiegów konserwatorsko-introligatorskich materiałów archiwalnych Sądu Okręgowego w Łodzi”, sygn. G.XXII-231-358/2019 (Nie otwierać przed dniem 06.11.2019 r. godz. 10:00)

Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Kierownik Oddziału Gospodarczego, Krzysztof Gębarowski teł. 42 67-78-950 - w sprawach dotyczących przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
- Kierownik Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Łodzi, Jadwiga Kwiatkowska tel. 42 67-61-162 lub 42 67-61-147 - w kwestiach technicznych dotyczących sposobu wykonania usługi oraz w sprawach dotyczących oględzin materiałów archiwalnych i ich wydania Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia.

Rejestr zmian dla: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZABIEGÓW KONSERWATORSKO-INTROLIGATORSKICH MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH S.O. W ŁODZI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Aleksandra Prusinowska
Dokument z dnia:
2019-10-17
Publikacja w dniu:
2019-10-17
Opis zmiany:
b/d