Wzory, broszury, poradniki

Broszury informacyjno-edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości

(publikacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

Obywatel w postępowaniu cywilnym [PDF] (1,18 MB)

Obywatel w postępowaniu karnym [PDF] (1,37 MB)

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym [PDF] (1,13 MB)


Poradniki dla stron w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Broszury informacyjne i poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonaną ustawą z dnia 10 maja 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 654), wprowadzającą nowe regulacje w zakresie stosowania nr PESEL, NIP, KRS i postępowania egzekucyjnego.

Poradnik dla pełnomocnika zawodowego [PDF] (617 KB)

Poradnik dla powoda [PDF] (584 KB)

Poradnik dla pozwanego [PDF] (522 KB)

 

Formularze dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości-link do strony

 L.p. ULOTKI INFORMACYJNE
1.

Ulotka informacyjna dotycząca sprawy o rozwód (separację) wraz z wzorem

DOC PDF
2.

Ulotka informacyjna dotycząca sprawy o ubezwłasnowolnienie wraz z wzorem

DOC PDF
 L.p. WZORY I FORMULARZE
1. Pełnomocnictwo  DOC PDF
2.

Pełnomocnictwo do doręczeń

DOC PDF
3.

Wniosek o orzeczenie separacji na zgodne żądanie małżonków

DOC PDF
4.

Wniosek o rejestrację czasopisma - dziennika

DOC PDF
5.

Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego

DOC PDF
6.

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

DOC PDF
7.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

DOC PDF
8.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

DOC PDF
9.

Wniosek o uzupełnienie braków formalnych pozwu - wniosku

DOC PDF
10.

Wniosek dowodowy

DOC PDF
11.

Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu

DOC PDF
12. Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym DOC PDF
13.

Zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym      

DOC PDF
14.

Sprzeciw od wyroku zaocznego

DOC PDF
15.

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

DOC PDF
16.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem

DOC PDF
17.

Zażalenie

DOC PDF
18.

Apelacja

DOC PDF
19.

Wniosek o uzupełnienie braków formalnych apelacji - zażalenia - skargi

DOC PDF
20.

Wniosek o doręczenie prawomocnego odpisu orzeczenia

DOC PDF
21.

 Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności

DOC PDF
22.

Wniosek o kserokopie - fotokopie

DOC PDF
23.

Wzór oświadczenia dla osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym / o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego  

PDF
24.

Wniosek o zwrot kosztów podróży

DOC PDF
25.

Zaświadczenie obowiązującego na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej

DOC

PDF

26. Wniosek o zwrot opłaty DOC PDF
27. Oświadczenie dla celów podatkowych DOC PDF