2017

Protokół z wizytacji V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół z wizytacji IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

Protokół z wizytacji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Pabianicach

Protokół z wizytacji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Zgierzu

Protokół z wizytacji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łowiczu

Protokół z wizytacji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Pabianicach

Protokół z wizytacji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

Protokół z wizytacji XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół z wizytacji V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu

 

Protokół z lustracji tematycznej Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego w Łodzi (w zakresie przestrzegania terminów wskazanych w art. 607m kpk oraz art. 607n kpk)

Protokół z lustracji tematycznej w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej (w zakresie obrotu prawnego z zagranicą)

Protokół z lustracji tematycznej w II Wydziale Karnym w Skierniewicach (w zakresie obrotu prawnego z zagranicą)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziałąch Karnych Sądów Rejonowych w Pabianicach, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach (w zakresie spraw zagrożonych przedawnieniem karalności w 2017 i 2018 r., zasadności podejmowania decyzji o wznowieniu przewodu sądowego, sprawności postępowania w aspekcie zarzutów, które Europejski Try-bunał Praw Człowieka uznał za uzasadnione przy uwzględnianiu skargi strony na naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziałach Karnych Sądów Rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy i Łowiczu (w zakresie sprawności postępowania w sprawach karnych (K), w których czas postępowania od momentu wpłynięcia aktu oskarżenia trwa ponad 3 lata, prawidłowości przestrzegania zasad przydziału spraw sędziom funkcyjnym, określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.), sprawności postepowań w aspekcie zarzutów, które Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał za uzasadnione przy uwzględnieniu skargi strony na naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziałach Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych w Kutnie, dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi - Widzewa w Łodzi oraz Łowiczu (w zakresie spraw o podwyższenie alimentów od dłużników mających miejsce zwykłego pobytu na terytorium Wielkiej Brytanii)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziałach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Brzezinach, Łęczycy i Rawie Mazowieckiej (w zakresie spraw o obniżenie alimentów i o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziałach Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych w Brzezinach, Łeczycy i Rawie Mazowieckiej (w zakresie postępowań w przedmiocie władzy rodzicielskiej w aspekcie przesłanek ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, w tym sytuacji socjalno-bytowej rodziny, z uwzględnieniem zarządzeń wydawanych przez sąd opiekuńczy na podstawie art. 569 § 2 k.p.c.)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydiałach Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych w Brzezinach, Łęczycy i Rawie Mazowieckiej (w zakresie realizacji obowiązku wysłuchania przez sąd małoletniego dziecka w sprawach dotyczących osoby małoletniego (art. 576 §2 k.p.c., art. 2161 k.p.c.))

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziałach Rodzinnych Sądów Rejonowych w Kutnie, Łowiczu, dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu (w zakresie spraw o obniżenie alimentów i o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziałach Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych  w Kutnie, Łowiczu, dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu (w zakresie postępowań w przedmiocie władzy rodzicielskiej w aspekcie przesłanek ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, w tym sytuacji socjalno-bytowej rodziny, z uwzględnieniem zarządzeń wydawanych przez sąd opiekuńczy na podstawie art.569 2 kpc)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziałach Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych w Kutnie, Łowiczu, dla Łodzi - śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu (w przedmiocie sprawności postępowań toczących się w latach 2015 - 2016 w sprawach o ustalenie kontaktów i wykonanie kontaktów z dzieckiem, w szczególnosci w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 26 maja 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. 144, poz. 854 - z mocą obowiązującą od dnia 13 sierpnia 2011 roku)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziałach Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych w Kutnie, Łowiczu, Pabianicach, Zgierzu, dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi - Widzewa w Łodzi (w zakresie terminowości sporządzania opinii przez opiniodawcze zespoły specjalistów w sprawach rodzinnych)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziałach Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych w Kutnie, Łowiczu, Pabianicach, Zgierzu, dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi - Widzewa w Łodzi (w zakresie realizacji obowiązku wysłuchania przez sąd małoletniego dziecka w sprawach dotyczących osoby małoletniego (art.. 576 § 2 Kpc i art.2161 Kpc)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Skierniewicach (w zakresie terminowości sporządzania opinii przez opiniodawcze zespoły specjalistów w sprawach rodzinnych)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Skierniewicach (w przedmiocie realizacji obowiązku wysłuchania przez sąd małoletniego (dziecka) w sprawach dotyczących osoby małoletniego (art. 576 §2 kpc, art. 216¹ kpc) rozpoznanych w latach 2015-2016)

Protokół z lustracji tematycznej w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Skierniewicach (w przedmiocie sprawności postępowań toczących się w latach 2015 - 2016 w sprawach o ustalenie kontaktów i wykonywanie kontaktów z dzieckiem, w szczególności w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 26 maja 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. 144, poz.854 - z mocą obowiązującą od dnia 13 sierpnia 2011 roku) 

Protokół z lustracji w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Lodzi (w zakresie postępowań przymuszających)

Protokół z lustracji tematycznej w Kancelariach Komorniczych Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Kutnie, Łęczycy, Łowiczu i Zgierzu (w zakresie prawidłowości ograniczeń egzekucji prowadzonej z wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika zajętej w toku egzekucji)

Protokół z lustracji tematycznej w Kancelariach Komorniczych Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i Łodzi - Widzewa w Łodzi (w zakresie prawidłowości ograniczeń egzekucji prowadzonej z wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika zajętej w toku egzekucji)

Protokół z lustracji tematycznej w Kancelariach Komorniczych Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach, Pabianicach i Skierniewicach (w zakresie prawidłowości ograniczeń egzekucji prowadzonej z wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika zajętej w toku egzekucji)

Protokół z lustracji tematycznej w Kancelariach Komorniczych Komorików Sądowych w przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach, Pabianicach i Skierniewicach (w sprawach prowadzonych przez komorników w zakresie prawidłowości stosowania art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (j.t. Dz.U.2017.1277 z późn. zm.) co do doręczeń dokumentów oraz stosowania instytucji ustalenia stanu faktycznego, zwłaszcza w aspekcie prawidłowości korzystania z elektronicznych baz danych (np. bazy PESEL)

 

Protokół kontroli sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

Protokół kontroli sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łowiczu

Protokół kontroli sekretariatu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łowiczu

Protokół kontroli sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

Protokół kontroli sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Skierniewicach

Protokół kontroli sekretariatu V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Skierniewicach

Protokół kontroli sekretariatu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Skierniewicach

Protokół kontroli sekretariatu IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Skierniewicach

 

Protokół z wizytacji w Zakładzie Karnym w Garbalinie

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kutnie

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Pabianicach

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Skierniewicach

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Zgierzu

Rejestr zmian dla: 2017