Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

2019-05-29

Rozpoczął się nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych okręgu łódzkiego. W nowej kadencji 2020-2023 potrzebnych będzie blisko siedmiuset sędziów społecznych, a kandydatów można zgłaszać do końca czerwca. O kalendarium i zasadach wyboru sędziów społecznych podczas konferencji prasowej zorganizowanej 29 maja 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi mówili: Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Michał Błoński, prezes SO w Łodzi oraz Aleksander Fesołowicz, przewodniczący Rady Ławniczej przy SO w Łodzi. 
 
W grudniu kończy się kadencja ławników na lata 2016-2019. Obecnie w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w podległych mu dziesięciu sądach rejonowych (oprócz SR dla Łodzi Śródmieścia i dla Łodzi Widzewa, to także SR w Kutnie, Łowiczu, Pabianicach, Skierniewicach, Zgierzu, Brzezinach, Łęczycy i Rawie Mazowieckiej) orzeka ponad 500 ławników. Zasiadają w składach orzekających w sprawach karnych, rodzinnych, a także w sądach pracy. 
 
W nadchodzącej kadencji – na lata 2020-2023 – w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w podległych mu dziesięciu sądach rejonowych będzie potrzebnych 689 ławników. W Sądzie Okręgowym ma orzekać 393 sędziów społecznych, a we wszystkich w sądach rejonowych – łącznie 296. Spośród sądów rejonowych największa liczba ławników – 146 – będzie potrzebna w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. 
 
Ławników dla sądów powszechnych okręgu łódzkiego wybiorą radni z 70 gmin województwa łódzkiego spośród kandydatów, których trzeba zgłosić do 30 czerwca 2019 roku.
 
Rada Miejska w Łodzi musi wybrać 284 ławników (174 do Sądu Okręgowego w Łodzi, 106 do SR dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi oraz 4 dla SR dla Łodzi Widzewa w Łodzi), a z tej liczby 91 sędziów społecznych będzie orzekać w wydziałach pracy.
 
Ławnikiem może być wybrana osoba, która: ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat; jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku; posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika. 
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
 
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają – w głosowaniu tajnym – rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Muszą to zrobić najpóźniej w październiku. 
 
Ławnik może orzekać tylko w jednym sądzie, a jego kadencja trwa cztery lata. Zgodnie z prawem ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku, a liczba ta może być zwiększona tylko z ważnych przyczyn. 
 
Za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje on rekompensatę pieniężną, której wysokość ustalana jest co roku. Obecnie to 119,36 zł za dzień. Przysługuje ona tylko osobom, które nie mają zatrudnienia, albo nie otrzymają od pracodawcy wynagrodzenia za dzień pełnienia funkcji ławnika w sądzie. Ławnikowi mieszkającemu w Łodzi przysługuje też ryczałt w wysokości 11,30 zł, a ławnikowi zamieszkałemu poza Łodzi – zwrot kosztów dojazdu.
 
Od tego roku kandydat na ławnika nie musi ponosić kosztów wydania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Poniesie je Skarb Państwa, ale składając zapytanie do KRK kandydat musi załączyć dokument poświadczający fakt kandydowania na ławnika:  zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu, który go zgłasza; a w sytuacji, gdy zgłasza go grupa 50 obywateli – oświadczenie osoby umieszczonej jako pierwsza na liście.
 
Wszystkie informacje o zasadach wybierania ławników oraz druki do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na stronach sądów okręgu łódzkiego i Urzędu Miasta Łodzi.  

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Okręgowy Rzecznik Prasowy
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2019-05-29
Publikacja w dniu:
2019-05-29
Opis zmiany:
Publikacja informacji