Wizytatorzy

Ryszard Badio wizytator ds. cywilnych, gospodarczych i rejestrowych:

 • orzeka w XIII Wydziale Gospodarczym;
 • nadzór nad wydziałami cywilnymi w Sądach Rejonowych: dla Łodzi - Widzewa w Łodzi (3 wydziały) i w Łowiczu,
 • nadzór nad wydziałami gospodarczymi: Sądu Okręgowego w Łodzi: X Wydział i XIII Wydział, Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi: XII Wydział, XIII Wydział, XIV Wydział, XV Wydział, XX Wydział KRS oraz V Wydziałem Gospodarczym Sądu Rejonowego w Skierniewicach,
 • wizytacje i lustracje w wymienionych wyżej jednostkach Sądów Rejonowych,
 • odpowiedzi na skargi i wnioski w sprawach dotyczących wymienionych jednostek,
 • przyjmowanie interesantów,
 • przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • przygotowanie oceń kwalifikacji kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich w Sądach Rejonowych,
 • przygotowanie ocen kwalifikacji kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym (na zlecenie Prezesa Sądu Apelacyjnego).

Elżbieta Gawryszczak wizytator ds. wieczysto-księgowych, egzekucyjnych i cywilnych:

 • orzeka w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym, Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Cywilnego Odwoławczego;
 • nadzór nad wydziałami wieczysto-księgowymi we wszystkich Sądach Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • nadzór w sprawach cywilnych nad Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego w Zgierzu;
 • nadzór w sprawach egzekucyjnych nad Wydziałami Cywilnymi w Sądach Rejonowych w Kutnie, w Łęczycy, w Łowiczu, i w Zgierzu;
 • nadzór nad Kancelariami Komorniczymi mającymi swoje siedziby przy Sądzie Rejonowym w Kutnie, przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy, przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu i przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu oraz Kancelarią Komornika Janusza Kruka przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
 • wizytacje i lustracje w wymienionych Wydziałach Sądów Rejonowych oraz w wymienionych Kancelariach Komorników Sądowych,
 • odpowiedzi na skargi i wnioski, a także przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących wymienionych Wydziałów w/wym. Sądów Rejonowych oraz w wymienionych Kancelariach Komorników Sądowych,
 • przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • przygotowanie ocen kwalifikacji kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądach Rejonowych.

Katarzyna Kamińska - Krawczyk wizytator ds. cywilnych i egzekucyjnych:

 • orzeka w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym;
 • nadzór w sprawach cywilnych nad I Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego w Pabianicach;
 • nadzór nad Sekcją Egzekucyjną II Wydz. Cyw. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i Sekcją Egzekucyjną II Wydz. Cyw. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi,
 • nadzór nad Kancelariami Komorniczymi działającymi: przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z wyłączeniem Kancelarii Komorniczej Janusza Kruka oraz przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z wyłączeniem Kancelarii Komorniczej Adama Pietraka;
 • wizytacje i lustracje w wymienionych Sekcjach Egzekucyjnych Sądu Rejonowego: dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi - Widzewa w Łodzi oraz w wymienionych Kancelariach Komorników Sądowych,
 • odpowiedzi na skargi i wnioski, a także przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących wymienionego Wydziału Cywilnego i wymienionych Sekcji Egzekucyjnych Sądu Rejonowego: dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi - Widzewa w Łodzi oraz w wymienionych Kancelariach Komorników Sądowych,
 • przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • przygotowanie ocen kwalifikacji kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądach Rejonowych.

Jacek Świerczyński wizytator ds. egzekucyjnych:

 • orzeka w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym;
 • nadzór nad Kancelariami Komorniczymi mającymi swoje siedziby: przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach, przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach i przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej oraz Kancelarią Komornika Adama Pietraka przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi,
 • wizytacje i lustracje w wymienionych Kancelariach Komorników Sądowych,
 • odpowiedzi na skargi i wnioski, a także przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących wymienionych Kancelariach Komorników Sądowych,
 • przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • przygotowanie ocen kwalifikacji kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądach Rejonowych.

Jolanta Borkowska wizytator ds. cywilnych z zakresu obrotu prawnego z zagranicą:

 • orzeka w XII Wydziale Cywilnym Rodzinnym w zakresie spraw odwoławczych i spraw „Ns” oraz w zakresie wszystkich spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych i ugód zawartych przed takimi sądami, w sprawach z udziałem podmiotu zagranicznego;
 • monitorowanie wszystkie (niektóre nadzoruje) sprawy z udziałem podmiotu zagranicznego w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych we wszystkich 10 sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi (łącznie 46 wydziałów) oraz w 8 wydziałach Sądu Okręgowego w Łodzi, w tym wnioski o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej i uzyskanie tekstu prawa obcego;
 • pełni rolę organu przyjmującego wnioski od uprawnionych mających miejsce zwykłego pobytu w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi w trybie Konwencji nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą z 1956r;
 • pełni funkcję organu wyznaczonego do wykonywania zadań organu centralnego w zakresie przekazywania wniosków i podejmowania wszelkich właściwych działań w odniesieniu do przekazywanych wniosków na podstawie przepisów Rozporządzenia (WE) 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych;
 • opracowuje pisemne informacje o bezskuteczności egzekucji prowadzonej za granicą na podstawie art.15 ust.4 pkt 3e Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także informacji o braku podstaw prawnych do wszczęcia egzekucji alimentów za granicą;
 • dokonuje lustracji przedmiotowych w nadzorowanych 46 wydziałach sądów rejonowych;
 • opracowuje zlecone lustracje osobowe kandydatów na sędziów sądów rejonowych;
 • sporządza odpowiedzi na pisma i skargi;
 • przyjmuje interesantów.

Karol Kotyński wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • orzeka w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 • nadzór nad Wydziałami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi w zakresie spraw rozpoznawanych w I instancji;
 • nadzór nad wydziałami pracy w Sądzie Rejonowym w: Pabianicach, Kutnie i Skierniewicach (3 wydziały);
 • wizytacje i lustracje w wyżej wymienionych wydziałach Sądów Rejonowych;
 • analiza skarg i wniosków z zakresu spraw wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wykonywanie czynności zleconych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • przyjmowanie interesantów;
 • stała kontrola sprawności postępowań i ocena terminowości podejmowania czynności w sprawach w pionie pracy i ubezpieczeń społecznych kategorii U i P pozostających od daty wpływu do Sądu powyżej 3 lat;
 • nadzór nad terminowością czynności związanych z dopuszczeniem i przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłych;
 • monitorowanie spraw, w których ETPCz uwzględnił skargi strony;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • przygotowywanie ocen kwalifikacji kandydatów do objęcia stanowisk sędziowskich w Sądach Rejonowych.

Paweł Urbaniak wizytator ds. karnych, karno-skarbowych i wykroczeń:

 • orzeka w XVIII Wydziale Karnym;
 • nadzór nad Wydziałami Karnymi: Sądu Okręgowego w Łodzi: IV Wydziałem, V Wydziałem Odwoławczym, XVIII Wydziałem oraz VI Wydziałem Penitencjarnym, Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy i Łowiczu
 • wizytacje i lustracje w Wydziałach Karnych w/wym. Sądów Rejonowych;
 • odpowiedzi na skargi i wnioski, a także przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących Wydziałów Karnych w/wym. Sądów;
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • przygotowywanie ocen kwalifikacyjnych kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przygotowywanie ocen kwalifikacyjnych kandydatów do objęcia wolnych stanowisk asesorskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przeprowadzanie ocen okresowych sędziów orzekających w w/wym. Sądach Rejonowych (w ramach wizytacji Wydziałów);
 • przeprowadzanie oceny pracy asesorów sądowych orzekających w w/wym. Sądach Rejonowych,
 • przygotowanie ocen kwalifikacji kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym (na zlecenie Prezesa Sądu Apelacyjnego).

Ryszard Lebioda wizytator ds. karnych, karno-skarbowych i wykroczeń:

 • orzeka w XVIII Wydziale Karnym;
 • nadzór nad Wydziałami Karnymi Sądów Rejonowych w Pabianicach, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach;
 • wizytacje i lustracje w Wydziałach Karnych w/wym. Sądów;
 • odpowiedzi na skargi i wnioski, a także przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących Wydziałów Karnych w/wym. Sądów;
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • przygotowywanie ocen kwalifikacyjnych kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przygotowywanie ocen kwalifikacyjnych kandydatów do objęcia wolnych stanowisk asesorskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przeprowadzanie ocen okresowych sędziów orzekających w w/wym. Sądach Rejonowych (w ramach wizytacji Wydziałów);
 • przeprowadzanie oceny pracy asesorów sądowych orzekających w w/wym. Sądach Rejonowych.

Piotr Augustyniak wizytator ds. karnych, karno-skarbowych i wykroczeń:

 • orzeka w V Wydziale Karnym Odwoławczym;
 • nadzór nad Wydziałami Karnymi Sądów Rejonowych dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi – Widzewa w Łodzi i w Zgierzu;
 • wizytacje i lustracje w Wydziałach Karnych w/wym. Sądów;
 • odpowiedzi na skargi i wnioski, a także przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących Wydziałów Karnych w/wym. Sądów;
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • przygotowywanie ocen kwalifikacyjnych kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przygotowywanie ocen kwalifikacyjnych kandydatów do objęcia wolnych stanowisk asesorskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przeprowadzanie ocen okresowych sędziów orzekających w w/wym. Sądach Rejonowych (w ramach wizytacji Wydziałów);
 • przeprowadzanie oceny pracy asesorów sądowych orzekających w w/wym. Sądach Rejonowych.

Wizytatorzy ds. penitencjarnych orzekają w VI Wydziale Penitencjarnym:

Grzegorz Wasiński,

Sławomir Haładaj,

Elżbieta Jaworska,

Leszek Steć

 • uczestniczą w posiedzeniach w sprawach odwoławczych w postępowaniu karnym wykonawczym;
 • sprawują nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
 • sprawują nadzór nad postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych z wyłączeniem nieletnich, a w szczególności nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, grzywny, środków karnych i zabezpieczających;
 • wizytują zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

Rejestr zmian dla: Wizytatorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-01-03
Publikacja w dniu:
2017-01-03
Opis zmiany:
zakresy czynności Wizytatorów S.O.