Wizytatorzy

Jolanta Jachowicz - wizytator ds. cywilnych i rodzinnych i nieletnich:

 • orzeka w XIII Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • sprawuje nadzór nad Wydziałami Cywilnymi w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, Łęczycy, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach (4 wydziały);
 • sprawuje nadzór nad wydziałami gospodarczymi: Sądu Okręgowego w Łodzi (2 wydziały -  X Wydział Gospodarczy i XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy), Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi (5 wydziałów -  XII Wydział Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, XV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego) oraz Sądu Rejonowego w Skierniewicach  - V Wydział Gospodarczy,
 • rozpoznaje skargi i wnioski w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych wymienionych jednostek oraz wykonuje czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • przyjmuje interesantów;
 • monitoruje sprawność postępowania w sprawach cywilnych, w których postępowanie toczy się ponad pięć lat;
 • prowadzi stałą kontrolę sprawności postępowań i ocenę terminowości podejmowania czynności w sprawach cywilnych C i Ns oraz w sprawach gospodarczych GC, pozostających od daty wpływu do sądu powyżej 3 lat;
 • dokonuje wizytacji i lustracji przedmiotowych w nadzorowanych wydziałach sądów rejonowych;
 • opracowuje zlecone oceny kwalifikacyjne kandydatów na sędziów sądów rejonowych;
 • sporządza odpowiedzi na pisma i skargi;
 • sprawuje nadzór nad terminowością sporządzania uzasadnień;
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi składane w trybie ustawy o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.


Izabela Wawrzynkiewicz - wizytator ds. rodzinnych i nieletnich:

 • orzeka w XII Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • sprawuje nadzór nad wydziałami cywilnymi: Sądu Okręgowego w Łodzi w zakresie spraw rodzinnych (I, II Wydział Cywilny i XII Wydział Rodzinny);
 • sprawuje nadzór nad wydziałami rodzinnymi i nieletnich Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Sądu Rejonowego w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i w Zgierzu (11 wydziałów);
 • dokonuje wizytacji i lustracji przedmiotowych w nadzorowanych wydziałach sądów rejonowych;
 • udziela odpowiedzi na skargi i wnioski w sprawach rodzinnych i rozwodowych;
 • przyjmuje interesantów;
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (…) bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • przygotowuje oceny kwalifikacyjne kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądach Rejonowych.


Katarzyna Kamińska-Krawczyk - wizytator z zakresu obrotu prawnego z zagranicą  w sprawach cywilnych oraz ds. cywilnych i egzekucyjnych:

 • orzeka w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • pełni funkcję organu przyjmującego wnioski od uprawnionych mających miejsce zwykłego pobytu w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • pełni funkcję organu wyznaczonego do wykonywania zadań organu centralnego w zakresie przekazywania wniosków i podejmowania wszelkich właściwych działań w odniesieniu do przekazywanych wniosków na podstawie przepisów Rozporządzenia (WE) 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych;
 • opracowuje pisemne informacje o bezskuteczności egzekucji prowadzonej za granicą na podstawie art.15 ust.4 pkt 3e Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także informacji o braku podstaw prawnych do wszczęcia egzekucji alimentów za granicą;
 • sprawuje nadzór w sprawach cywilnych Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oraz Sądu Rejonowego w Kutnie (5 wydziały);
 • sprawuje nadzór nad Sekcją Egzekucyjną II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi;
 • sprawuje nadzór nad Kancelariami Komorniczymi działającymi: przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi;
 • dokonuje wizytacji i lustracji w wymienionej Sekcji Egzekucyjnej Sądu Rejonowego: dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi oraz w Kancelariach Komorników Sądowych mających siedziby przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia;
 • sporządza odpowiedzi na skargi i wnioski oraz przyjmuje interesantów  w sprawach dotyczących wymienionych Wydziałów Cywilnych, Sekcji Egzekucyjnej oraz Kancelarii Komorników Sądowych;
 • przyjmuje interesantów w powierzonym zakresie;
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • przygotowuje ocen kwalifikacji kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądach Rejonowych.


Elżbieta Gawryszczak - wizytator ds. wieczysto-księgowych, egzekucyjnych i cywilnych:

 • orzeka w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym,
 • sprawuje nadzór nad wydziałami wieczysto-księgowymi we wszystkich Sądach Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi (9 wydziałów);
 • sprawuje nadzór w sprawach cywilnych Sądu Rejonowego w Łowiczu i Zgierzu – (2 wydziały);
 • sprawuje nadzór w sprawach egzekucyjnych nad Wydziałami Cywilnymi w Sądach Rejonowych w Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, i Zgierzu;
 • sprawuje nadzór nad Kancelariami Komorniczymi mającymi swoje siedziby przy Sądzie Rejonowym w Kutnie, Łęczycy, Łowiczu i Zgierzu
 • prowadzi stałą kontrolę sprawności postępowań i ocenę terminowości podejmowania czynności w sprawach cywilnych C i Ns, pozostających od daty wpływu do sądu powyżej 3 lat;
 • dokonuje wizytacji i lustracji w wymienionych Wydziałach Sądów Rejonowych oraz w wymienionych Kancelariach Komorników Sądowych,
 • sporządza odpowiedzi na skargi i wnioski oraz przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących wymienionych Wydziałów w/wym. Sądów Rejonowych oraz Kancelarii Komorników Sądowych;
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • przygotowuje oceny kwalifikacyjne kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądach Rejonowych.


Jacek Świerczyński - wizytator ds. cywilnych i egzekucyjnych;

 • orzeka w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • sprawuje nadzór w sprawach cywilnych Sądu Rejonowego w Pabianicach (1 wydział);
 • sprawuje nadzór nad Sekcją Egzekucyjną II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi;
 • sprawuje nadzór w sprawach egzekucyjnych nad Wydziałami Cywilnymi Sądu Rejonowego w Brzezinach, Sądu Rejonowego w Pabianicach, Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej i Sądu Rejonowego w Skierniewicach;
 • sprawuje nadzór nad Kancelariami Komorniczymi mającymi swoje siedziby: przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Sądzie Rejonowym w Brzezinach, przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach, przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej i przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;
 • dokonuje wizytacji i lustracji w wymienionych Wydziałach Sądów Rejonowych oraz w podległych Kancelariach Komorników Sądowych,
 • przygotowuje odpowiedzi na skargi i wnioski, a także przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących wymienionych Kancelarii Komorników Sądowych,
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • przygotowuje oceny kwalifikacyjne kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądach Rejonowych.


Magdalena Lisowska - wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • orzeka w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • sprawuje nadzór w sprawach cywilnych nad Wydziałami Cywilnymi Sądu Okręgowego w Łodzi (4 wydziały);
 • sprawuje nadzór nad VIII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi oraz X Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi;
 • sprawuje nadzór nad Wydziałami Cywilnymi w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi (3 wydziały);
 • sprawuje nadzór nad wydziałami pracy w Sądzie Rejonowym w: Kutnie i Skierniewicach (2 wydziały);
 • dokonuje wizytacji i lustracji w wyżej wymienionych wydziałach Sądów Rejonowych;
 • dokonuje analizy skarg i wniosków z zakresu spraw pracy i ubezpieczeń społecznych, spraw cywilnych oraz wykonuje czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • prowadzi stałą kontrolę sprawności postępowań i ocenę terminowości podejmowania czynności w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych U i P, pozostających od daty wpływu do sądu powyżej 3 lat;
 • monitoruje sprawność postępowania w sprawach cywilnych, w których postępowanie toczy się ponad pięć lat;
 • prowadzi stałą kontrolę sprawności postępowań i ocenę terminowości podejmowania czynności w sprawach cywilnych C i Ns pozostających od daty wpływu do sądu powyżej 3 lat;
 • sprawuje nadzór nad terminowością czynności związanych z dopuszczeniem i przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłych;
 • przyjmuje interesantów;
 • monitoruje sprawy, w których ETPCz uwzględnił skargi strony;
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • przygotowuje oceny kwalifikacyjne kandydatów do objęcia stanowisk sędziowskich w Sądach Rejonowych.

 


Ryszard Lebioda - wizytator z zakresu obrotu prawnego z zagranicą  w sprawach karnych oraz ds. karnych:

 • orzeka w XVIII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • wykonuje czynności wizytatora ds. z zakresu obrotu prawnego z zagranicą związane ze współpracą międzynarodową zwłaszcza w obszarze państw członkowskich EU;
 • jest sędzią odpowiedzialnym za całodobowy kontakt z Biurem SIRENE;
 • sprawuje nadzór nad Wydziałami Karnymi Sądu Okręgowego w Łodzi (IV Wydział Karny, XVIII Wydział Karny, V Wydział Karny Odwoławczy, VI Wydział Karny Penitencjarny) oraz Sądów Rejonowych w Pabianicach i Rawie Mazowieckiej;
 • dokonuje wizytacji i lustracji w Wydziałach Karnych w/wym. Sądów;
 • przygotowuje odpowiedzi na skargi i wnioski, a także przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących Wydziałów Karnych w/wym. Sądów;
 • przygotowuje odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • przygotowuje oceny kwalifikacyjne kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przygotowuje oceny kwalifikacyjne kandydatów do objęcia wolnych stanowisk asesorskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przeprowadza oceny pracy asesorów sądowych orzekających w w/wym. Sądach Rejonowych.


Zbigniew Mierzejewski - wizytator ds. karnych, karno-skarbowych i wykroczeń:

 • orzeka w V Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • sprawuje nadzór nad Wydziałami Karnymi Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oraz Sądu Rejonowego w Skierniewicach (5 wydziałów);
 • dokonuje wizytacji i lustracji w Wydziałach Karnych w/wym. Sądów;
 • przygotowuje odpowiedzi na skargi i wnioski, a także przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących Wydziałów Karnych w/wym. Sądów;
 • przygotowuje odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • przygotowuje oceny kwalifikacyjne kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przygotowuje oceny kwalifikacyjne kandydatów do objęcia wolnych stanowisk asesorskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przeprowadza oceny pracy asesorów sądowych orzekających w w/wym. Sądach Rejonowych.


Przemysław Zabłocki - wizytator ds. karnych, karno-skarbowych i wykroczeń:

 • orzeka w IV Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi;
 • sprawuje nadzór nad Wydziałami Karnymi Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi i Sądu Rejonowego w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu i Zgierzu (8 wydziałów);
 • dokonuje wizytacji i lustracji w Wydziałach Karnych w/wym. Sądów;
 • przygotowuje odpowiedzi na skargi i wnioski, a także przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących Wydziałów Karnych w/wym. Sądów;
 • przygotowuje odpowiedzi na skargi składane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (...) bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • przygotowuje oceny kwalifikacyjne kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przygotowuje oceny kwalifikacyjne kandydatów do objęcia wolnych stanowisk asesorskich w w/wym. Sądach Rejonowych;
 • przeprowadza oceny pracy asesorów sądowych orzekających w w/wym. Sądach Rejonowych.


Wizytatorzy ds. penitencjarnych orzekają w VI Wydziale Penitencjarnym:
Grzegorz Wasiński,
Elżbieta Jaworska,
Leszek Steć

 • uczestniczą w posiedzeniach w sprawach odwoławczych w postępowaniu karnym wykonawczym;
 • sprawują nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
 • sprawują nadzór nad postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych z wyłączeniem nieletnich, a w szczególności nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, grzywny, środków karnych i zabezpieczających;
 • wizytują zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

Rejestr zmian dla: Wizytatorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-06-28
Publikacja w dniu:
2019-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-04
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-10-31
Publikacja w dniu:
2018-10-31
Opis zmiany:
aktualizacja informacji dot. wizytatorów ds. karnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-11-28
Publikacja w dniu:
2017-11-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-11-16
Publikacja w dniu:
2017-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-11-16
Publikacja w dniu:
2017-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-11-16
Publikacja w dniu:
2017-11-16
Opis zmiany:
aktualizacja zakresu czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-09-01
Publikacja w dniu:
2017-09-01
Opis zmiany:
inf. dot. delegacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
wprowadzenie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-01-03
Publikacja w dniu:
2017-01-03
Opis zmiany:
zakresy czynności Wizytatorów S.O.