Rejestr Dzienników i Czasopism

Rejestr jest jawny.


Informacje o Rejestrze dzienników i czasopism można uzyskać:

- osobiście w Biurze Obsługi Interesantów przy ulicy Narutowicza 64 i placu Dąbrowskiego 5,

- telefonicznie: 42 68 50 400,

- e-mail: boi@lodz.so.gov.pl.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz. U. z dnia 18 lipca 1990 r. ze zm.)

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w Sądzie Okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy.

 

Wniosek o rejestrację powinien zawierać:

- tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,

- dane osobowe redaktora naczelnego: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia,
nr PESEL, imiona rodziców, dokładny adres, obywatelstwo,

- dane osobowe redaktora odpowiedzialnego w trybie art. 49a Prawa Prasowego: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, imiona rodziców, dokładny adres, obywatelstwo,

- określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,

- częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

Do wniosku o rejestrację czasopisma/dziennika należy dołączyć:

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z ostatnich
3 miesięcy, w przypadku gdy wydawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

- pisemne oświadczenie redaktora naczelnego o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 - pisemne oświadczenie redaktora naczelnego, iż nie jest osobą skazaną za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym RP,

 - pisemne oświadczenie redaktora naczelnego, że nie korzysta z immunitetu procesowego, a w przypadku korzystania przez niego z immunitetu procesowego, do wskazania redaktora, który ponosi odpowiedzialność określoną w art. 49a Prawa Prasowego,

Opłata stała za wpis do rejestru dzienników i czasopism wynosi 40 złotych w znakach opłaty sądowej lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Łodzi 66101013710004042231000000.

 

W przypadku braków formalnych złożonego wniosku Sąd Okręgowy w Łodzi wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, jeżeli nie ma braków formalnych Sąd wysyła do Sądu Okręgowego w Warszawie zapytanie, czy taki tytuł już figuruje w rejestrze.  Po otrzymaniu odpowiedzi Sąd Okręgowy w Łodzi wydaje postanowienie o wpisaniu bądź o niewpisaniu właściwego tytułu do rejestru czasopism / dzienników.

Rejestracja stron i portali internetowych jest dokonywana, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.), tj. ukazuje się w Internecie za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu.

Organ rejestracyjny odmówi rejestracji, jeżeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w art. 20 ust. 2, lub jej udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.

W przypadku składania wniosku o dokonanie zmian w rejestrze dzienników i czasopism należy wskazać dane wnioskodawcy, tytuł i numer rejestru – Pr oraz podać czego ma dotyczyć żądana zmiana. Do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty (np. aktualny odpis z KRS, dokumenty wykazujące przejście praw do tytułu).

Za każdą zmianę podlegająca wpisowi do rejestru dzienników i czasopism należy uiścić opłatę w wysokości 40 złotych w znakach opłaty sądowej lub przelewem na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Łodzi 66101013710004042231000000.

 

Wzór wniosku o rejestrację czasopisma/dziennika

 

 

Rejestr zmian dla: Rejestr Dzienników i Czasopism

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Emil Janiak
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
Utworzenie nowej zakładki
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d