Pytania w sprawach rodzinnych i nieletnich

Kiedy można wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?

Taki pozew można wnieść do sądu, jeżeli wystąpią ku temu ważne powody. Z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa może wystąpić każdy z małżonków. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Do którego sądu i wydziału należy złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej wytacza się wyłącznie przed sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.Zwykły pobyt – na ogół przyjmuje się, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu (charakteryzującego pojęcie miejsca zamieszkania).

Do którego sądu i wydziału należy wnieść pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny?

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwy miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej, jak i sąd rejonowy, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania małżonek uprawniony do świadczeń. Wybór sądu należy do powoda.

Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda. W uzasadnieniu pozwu należy wskazać :

-  składniki kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów,

-  określić, w jakiej kwocie zawiera się koszt jego miesięcznego utrzymania,

- sytuację rodzinną, majątkową i możliwości zarobkowe każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy, wysokość zarobków, posiadany majątek).

W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o alimenty?

Pozew należy złożyć do sądu w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu + kopia).

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty?

 odpis pozwu (kopia),

 odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,

 odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie.

Jak ustalić wartość przedmiotu sporu w pozwie o podwyższenie alimentów?

Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica między dochodzoną w pozwie kwotą alimentów, a wysokością dotychczas zasądzonych, pomnożona przez 12 (liczba 12 – to liczba miesięcy w roku kalendarzowym).

W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew należy złożyć w 4 egzemplarzach (1 oryginał + 3 odpisy):

· jeden dla pozwanego – ojca lub matki dziecka,

· drugi dla małoletniego dziecka, które reprezentuje ustanowiony w postępowaniu nieprocesowym kurator,

· trzeci dla Prokuratora Rejonowego, któremu sąd ma obowiązek doręczyć odpis pozwu i zawiadamiać o  terminach rozprawy).

Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy dotyczącej zaprzeczenia ojcostwa?

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd według miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej tj. według miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli, według przepisów o właściwości ogólnej, dla pozwanych właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda (np. z powództwem występuje matka dziecka przeciwko dziecku, które mieszka razem z nią i ojcu dziecka zamieszkałemu w okręgu właściwości innego niż dziecko sądu).

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

- 3 odpisy pozwu (kserokopie),

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,

- odpis skrócony aktu małżeństwa,

- opłata stała 200 zł.

Kto może wystąpić do sądu z pozwem ustalenie ojcostwa?

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać:

- dziecko,

- matka dziecka,

- domniemany ojciec dziecka.

Matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o ustalenie ojcostwa?

Jeżeli pozew o ustalenie ojcostwa jest skierowany przeciwko domniemanemu ojcu, należy pozew złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 1 kopię pozwu i kopię załączników).

Jeżeli sądowego ustalenia ojcostwa żąda domniemany ojciec dziecka, wówczas wytacza on powództwo przeciwko matce i dziecku. W takim przypadku pozew należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 2 kopie pozwu z kopiami załączników). Jeżeli matka nie żyje, domniemany ojciec wytacza powództwo przeciwko dziecku.

Jaka jest wysokość alimentów, której można dochodzić w pozwie o zasądzenie alimentów ?

Kodeks rodzinny podaje, iż wysokość żądanych alimentów zależna jest od:

- usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka np.: wydatki szkolne, związane ze stanem zdrowia dziecka itp.),

-  możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego, jego zobowiązania alimentacyjne wobec innych uprawnionych).

 Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców?

Górny wiek, do którego dzieci mogą żądać alimentów od rodziców nie jest określony - zgodnie z art. 133§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 Do którego wydziału należy skierować wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka?

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania dziecka, a w przypadku braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca jego pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.