Pytania w sprawach karnych

Co to jest kara ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności polega na wykonaniu przez skazanego nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Sąd określa miejsce pracy skazanego oraz ilość godzin do przepracowania. Wymiar pracy składającej się na karę ograniczenia wolności sięgać może od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.

W jaki sposób można uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Należy złożyć do sądu pisemny wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym tylko wówczas, gdy osoba aresztowana pozostaje do dyspozycji sądu. Jeżeli osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji prokuratury, wówczas wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym należy złożyć do właściwej prokuratury. Sąd może nie wyrazić zgody na widzenie np. gdy osoba prosząca o widzenie jest świadkiem w sprawie i nie została jeszcze przesłuchana. W w/w wniosku należy wskazać sygnaturę akt sprawy, swoje dane osobowe oraz dane personalne osoby tymczasowo aresztowanej, stopień pokrewieństwa oraz numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).

 W jaki sposób należy złożyć prywatny akt oskarżenia?

Strona pokrzywdzona może wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia. Kodeks karny ściśle określa przestępstwa, które są ścigane z oskarżenia prywatnego. Właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd według miejsca zdarzenia.

Prywatny akt oskarżenia powinien zawierać:

- dane personalne oskarżyciela prywatnego i oskarżonego (imię nazwisko i dokładny adres zamieszkania),

- datę i miejsce czynu,

- opis czynu i przedmiotowego zdarzenia,

- należy wskazać świadków zajścia,

- opłatę sądową w wysokości 300 zł.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rozłożenie grzywny bądź kosztów sądowych na raty?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną skazanego (np. zaświadczenie o dochodach – jeżeli skazany pracuje, decyzje Urzędu Pracy – gdy jest zarejestrowany jako bezrobotny oraz inne). Ważnym dokumentem potwierdzającym sytuację materialną jest zeznanie podatkowe PIT, którego kserokopię można dołączyć do wniosku.

W jaki sposób można starać się o wcześniejsze zatarcie skazania?

Należy się zwrócić z pisemnym wnioskiem o wcześniejsze zatarcie skazania do sądu, który wydał wyrok. Wniosek podlega opłacie w wysokości 45 zł.

Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy”?

Każdy pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem ściganym z oskarżenia publicznego, poprzez złożenie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, może uzyskać prawa strony procesu. Oskarżyciel posiłkowy – jako strona procesu może:

- składać wnioski dowodowe,

- zadawać pytania świadkom,

- odwoływać się od wyroku.

Oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego można złożyć
w ściśle określonych terminach:

W procesie karnym – do momentu otwarcia przewodu sądowego – tzn. do chwili rozpoczęcia odczytania aktu oskarżenia.

W sprawach o wykroczenia – do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z policji o przesłaniu
do sądu wniosku o ukaranie.