Pytania w sprawach cywilnych

Gdzie w Sądzie Okręgowym w Łodzi składa się pozew o rozwód?

Pozew należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów lub przesłać listem na adres sądu za pośrednictwem operatora pocztowego.

W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od pozwu o rozwód?

Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł.

Do którego sądu i wydziału należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

Wniosek o podział majątku wspólnego składa się zawsze do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków, składa się do sądu spadku. Sąd spadku – jest to sąd właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć tylko po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Ustanie wspólności majątkowej następuje przez:

- śmierć jednego z małżonków,

- orzeczenie rozwodu,

- orzeczenie separacji,

- ustanowienie rozdzielności majątkowej orzeczeniem sądu,

- powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,

- ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez umowę zawartą pomiędzy małżonkami.

Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy), a jeśli miejsca tego nie da się ustalić w Polsce, wówczas właściwym będzie sąd miejsca położenia majątku spadkowego.

 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (osoby zmarłej),

- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego z USC potwierdzające pokrewieństwo ze spadkodawcą:

odpisy skrócone aktów urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu, odpisy skrócone aktów małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (zmiana nazwiska),

- wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu sporządzonego własnoręcznie przez spadkodawcę, jeżeli testament został sporządzony.

Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest stała i wynosi 50 zł od jednego spadkodawcy.

Został sporządzony testament. Czy koniecznym jest założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie?

Tak, aby ujawnić krąg spadkobierców koniecznym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego w sądzie. Ustawa dopuszcza również możliwość poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Jeżeli został sporządzony testament notarialny, to czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać tylko osoby powołane do spadku w testamencie?

We wniosku oprócz spadkobiercy testamentowego muszą być ujawnieni wszyscy spadkobiercy ustawowi, którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było.

Czy dział spadku można przeprowadzić tylko w sądzie?

Dział spadku można także przeprowadzić przed notariuszem, ale tylko wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału masy spadkowej. Wniosek o dział spadku można również złożyć do sądu. Właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd, w którym było przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub sąd spadku.

Gdzie można ustalić, ile stron zawiera odpis orzeczenia?

Ilość stron odpisu orzeczenia (postanowienia, wyroku) można ustalić w Biurze Obsługi Interesantów oraz sekretariacie Wydziału konkretnego sądu, w którym toczyła się sprawa.

 Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?

Wniosek o podział majątku dorobkowego małżonków można złożyć do sądu:

- gdy wyrok rozwodowy stał się prawomocny,

-  w sytuacji uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji małżonków

 -  w sytuacji zniesienia przez małżonków wspólności majątkowej małżeńskiej (w drodze umowy notarialnej lub orzeczenia sądu).

- na wniosek jednego z małżonków, także sąd orzekający rozwód lub separację może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Po zakończeniu wskazanych wyżej postępowań, właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze  Wydział Cywilny Sądu Rejonowego miejsca położenia majątku.

Do którego sądu należy skierować pozew o ustalenie prawa do grobu i gdzie należy złożyć?

Pozew należy skierować do Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego i złożyć w Biurze Obsługi Interesantów lub wysłać listem za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o ustalenie prawa do dysponowania grobem?

Do pozwu należy dołączyć:

- odpis skrócony aktu zgonu osoby ostatnio pochowanej,

-  oraz odpis skrócony aktu stanu cywilnego osoby wnoszącej pozew, który wykaże pokrewieństwo do zmarłego pochowanego w grobie.

 Jaka jest wysokość opłaty od pozwu o ustalenie o prawa do dysponowania grobem?

Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł.