Najczęściej zadawane pytania

W jakich godzinach czynne jest Biuro Obsługi Interesantów?

Poniedziałek 8:00-18:00

Wtorek-Piątek 8:00-15:00

W jakich godzinach można składać korespondencję adresowaną do Sądu Okręgowego w Łodzi?

Poniedziałek 8:00-18:00

Wtorek-Piątek 8:00-15:00

Jak uzyskać dostęp do Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Łódzkiej?

https://portal.lodz.sa.gov.pl

Czy na stronie SO w Łodzi są dostępne aktualne numery telefonów do Wydziałów?

Informację telefoniczną w zakresie obsługi Wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi zapewnia Biuro Obsługi Interesantów: 42 68 50 400

Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

Nie, w sądzie nie są udzielane porady prawne. Informacja o bezpłatnych poradach prawnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów.

Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia
o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe. Na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym.

Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie.

Co powinien posiadać każdy, kto zgłasza się do sądu na rozprawę w charakterze strony lub świadka?

Każdy, kto zgłasza się do Sądu na rozprawę w charakterze strony lub świadka, powinien posiadać:

- dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

- wezwanie lub zawiadomienie, w którym są określone:

- dokładny adres sądu,

- sygnatura sprawy,

- termin rozprawy,

- numer sali rozpraw,

- godzina rozpoczęcia rozprawy.

Czym się różni pozew od wniosku?

Pozew – to pierwsze pismo procesowe, którym wszczyna się postępowanie przed sądem w sprawie, gdy istnieje spór. Postępowanie procesowe nigdy nie odbywa się z udziałem tylko jednej strony.

Wniosek – składa się w trybie nieprocesowym. Postępowanie może wszcząć i uczestniczyć w nim każda osoba, której praw dotyczy wynik postępowania. Osoba inicjująca postępowania – to wnioskodawca. Pozostałe osoby to uczestnicy.

Pojęcie „strony postępowania”?

Pojęcie strona oznacza pozycję procesową, a nie osobę. Oznacza to, że jedną stroną procesową jest powód, a drugą pozwany. Powód - to osoba inicjująca postępowanie, domagająca się od sądu wydania korzystnego dla siebie wyroku. Pozwany – to ten, przeciwko komu żądanie to jest skierowane.

Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:

- oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);

- dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy; (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy, PESEL, NIP) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);

- oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek,

- oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek),

- określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,

- uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty),

- opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie)

- własnoręczny podpis,

- wykaz załączników.

Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.

Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny. Wniosek należy złożyć do sądu, w którym ma się toczyć bądź toczy już się postępowanie, jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wniosek jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi www.lodz.so.gov.pl w zakładce – Biuro Obsługi Interesantów – Wzory, broszury, poradniki.

W jaki sposób należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi www.lodz.so.gov.pl w zakładce – Biuro Obsługi Interesantów – Wzory, broszury, poradniki.

Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?

Opłatę sądową można uiścić w następujący sposób:

- przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu

- w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju (bez prowizji)

- za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości www.oplaty.ms.gov.pl

- w formie e- znaków o odpowiedniej wartości.

W jaki sposób można dołączyć dokumenty do sprawy, która już toczy się przed sądem?

Jeżeli złożony został pozew/wniosek do sądu, sprawa zostaje zarejestrowana pod konkretną sygnaturą. Zatem wszelkie kolejne pisma przekazywane do sądu w danej sprawie, powinny być składane wraz z pismem przewodnim ze wskazaniem sygnatury.

Jaką treść powinno zawierać pismo przewodnie?

Pismo przewodnie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres osoby składającej,

- oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

- oznaczenie sygnatury akt sprawy, do której ma być dołączone,

- krótką treść wyjaśniającą czego dotyczy,

- własnoręczny podpis.

W jaki sposób i w jakim terminie należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia.

Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie sądowej?

Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie podlega opłacie, jeżeli jest złożony w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.

W jakim terminie można odebrać / otrzymać odpis prawomocnego wyroku rozwodowego / separację?

W terminie czterech tygodni (21 dni + 7 dni na ewentualne odwołanie nadesłane drogą pocztową) - jeśli żadna ze stron postępowania / procesu nie złoży wniosku o pisemne uzasadnienie orzeczenia - wtedy termin się wydłuży o czas na sporządzenie pisemnego uzasadnienia przez sędziego referenta.

W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

Należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczyła się sprawa za pośrednictwem biura podawczego danego sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty. Odpis wyroku można również zamówić telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów (42 68 50 400).

W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia?

Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia wynosi 6 zł za każdą stronę odpisu orzeczenia.

Nie pobiera się opłaty za sporządzenie odpisu prawomocnego orzeczenia od strony postępowania zwolnionej od ponoszenia kosztów sądowych w całości.

Gdzie należy złożyć pozew/ wniosek oraz inne pisma w Sądzie?

Wszelkie pozwy, wnioski, inne pisma należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów właściwego sądu, bądź przesłać listem za pośrednictwem operatora pocztowego.

Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Prawo wgłądu w akta sprawy przysługuje: stronom postępowania, przedstawicielom ustawowym stron, pełnomocnikom procesowym, organizacjom pozarządowym, inspektorom pracy, powiatowemu rzecznikowi konsumentów, oskarżycielom posiłkowym, oskarżonym, obrońcom, prokuratorom oraz za zezwoleniem przewodniczącego właściwego wydziału - osobom uprawnionym, o których mowa w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?

W terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary, należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary.

Czy za wydanie kserokopii z akt sprawy jest opłata?

Za wydanie kserokopii z akt sprawy - opłata wynosi 1 zł za każdą stronę, natomiast za wydanie uwierzytelnionej kserokopii sąd pobiera opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę. Nie pobiera się opłaty za sporządzenie kserokopii z akt sprawy od strony postępowania zwolnionej od ponoszenia kosztów sądowych w całości.