Oddziały

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316  późn. zm.) czynności z zakresu administracji sądowej mające na celu zapewnienie warunków do realizacji podstawowej działalności sądów są wykonywane w oddziałach i innych wydzielonych komórkach organizacyjnych sądów. Do zakresu działania oddziałów należą sprawy określone Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 z późn. zm.):

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
ODDZIAŁ KADR
ODDZIAŁ FINANSOWY
- Sekcja Egzekucji Należności Sądowych Skarbu Państwa
ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ODDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
ODDZIAŁ INFORMATYCZNY
ODDZIAŁ DS. ANALIZ I ORGANIZACJI PRACY

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

- sprawy organizacyjne sądu okręgowego i jednostek podległych;
- prowadzenie sekretariatu prezesa sądu;
- sprawy dotyczące ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, biegłych w przedmiocie uzależnień, syndyków, mediatorów, kuratorów rejestrowych;
- sprawy z zakresu usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
- nadzór nad pracą biura podawczego, biblioteki, Archiwum Zakładowego (wspólnego dla sądu okręgowego i rejonowych sądów łódzkich);

- Biuro Podawcze
- Biblioteka
- Archiwum Zakładowe
- Biuro Rzecznika Prasowego
 


Kierownik oddziału: Maria M. Kozłowska

tel.: 42 67-78-980 

tel.: 42-67-78-982, -882, -883
tel./fax: 42 67-78-981
e-mail: administracja@lodz.so.gov.pl

ODDZIAŁ KADR

- sprawy etatowe i osobowe pracowników sądu okręgowego z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
- dokonywanie ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądu okręgowego;
- nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
- prowadzenie spraw związanych ze stanem spoczynku sędziów oraz członków ich rodzin pobierających uposażenia rodzinne;
- organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;
- sprawy dyscyplinarne;
- sprawy socjalno bytowe pracowników sądu okręgowego i jednostek podległych.
 


Kierownik oddziału: Magdalena Sikora-Ciesielska

tel.: 42 67-78-960 

tel.: 42-67-78-962, -963, -964
fax: 42 21-26-075
e-mail: kadry@lodz.so.gov.pl

ODDZIAŁ FINANSOWY

- sprawy dotyczące budżetu, finansowania, księgowości oraz kasowe sądu okręgowego i jednostek podległych z wyłączeniem spraw przekazanych jednostkom podległym.

- Sekcja Egzekucji Należności Sądowych Skarbu Państwa.

Kierownik ooddziału, Główna Księgowa: Maria Szczepańska

tel.: 42 67-78-970 

tel.: 42 67-78-972   42 67-78-972  -973, -974, -975
tel/fax.: 42 67-78-971
e-mail: finansowy@lodz.so.gov.pl 

Sekcja Egzekucji Należności Sądowych Skarbu Państwa

Kierownik sekcji: Anna Grudzińska

tel.: 42 67-78-730 

tel.: 42 67-78-736
fax: 42 67-78-732

ODDZIAŁ GOSPODARCZY

- sprawy dotyczące zaopatrzenia sądu okręgowego i jednostek podległych w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądów z wyjątkiem spraw przekazanych jednostkom podległym;
- administracja terenu, budynków i pomieszczeń sądu okręgowego oraz nadzór nad prawidłowością eksploatacji budynków sądowych w okręgu łódzkim i sprawnym funkcjonowaniem ich wyposażenia;
- gospodarka pojazdami samochodowymi;
- prowadzenie centrali telefonicznej;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 

Kierownik oddziału: Krzysztof Gębarowski
tel. 42 67-78-950 

tel. 42 67-78-948, -952, -966
fax: 42 21-26-080

e-mail: gospodarczy@lodz.so.gov.pl

ODDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

- sprawy inwestycyjne i remontów kapitalnych w jednostkach organizacyjnych sądownictwa z obszarów właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi.

Kierownik oddziału: Janusz Rosiak
tel.: 42 67-78-935

tel.: 42 67-78-936, -939
fax: 42 212-60-91
e-mail: inwestycje@lodz.so.gov.pl

ODDZIAŁ INFORMATYCZNY

- wdrażanie strategii informatyzacji sądu;
- sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych;
- analiza potrzeb i dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
- nadzór nad projektami informatycznymi w sądach okręgu łódzkiego;
- nadzór nad dostawami i serwisem sprzętu komputerowego;
- nadzór nad instalacją i uruchamianiem sieci informatycznych;
- zapewnienie sprawnej eksploatacji aplikacji użytkowych, w tym kontakt z firmami serwisowymi;
- administracja sieciami komputerowymi;
- inwentaryzacja i ewidencja sprzętu komputerowego oraz środków niematerialnych i prawnych;
- usuwanie awarii sprzętu komputerowego w miarę możliwości technicznych;
- zapewnienie sprawności sprzętu używanego do videokonferencji i rejestracji rozpraw;
- administrowanie internetową stroną BIP Sądu Okręgowego w Łodzi;
- zaznajamianie pracowników z obowiązującymi, podstawowymi zasadami obsługi sprzętu komputerowego i systemów informatycznych;
- nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników sądu Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Informatycznej;
- wsparcie Oddziału Gospodarczego przy ocenach ofert telekomunikacyjnych w ramach prowadzonych postępowań;
- wsparcie Oddziału Inwestycji i Remontów przy tworzeniu koncepcji i rozwiązań inwestycyjnych w tematyce informatycznej, telekomunikacyjnej, audio-video.
 

Kierownik oddziału: Rafał Modzelewski

tel.: 42-68-50-505

tel.: 42-68-50-500 - 504
fax.: 42 68-50-501
e-mail: informatycy@lodz.so.gov.pl

ODDZIAŁ DS. ANALIZ I ORGANIZACJI PRACY

- sporządzanie kwartalnych, rocznych i półrocznych zbiorczych sprawozdań statystycznych z ewidencji i ruchu spraw Sądu Okręgowego w Łodzi i podległych sądów rejonowych;
- analiza i przetwarzanie danych zawartych w miesięcznych informacjach statystycznych z wydziałów SO i sądów rejonowych;
- koordynowanie i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej celem zapewnienia aktualizacji, rzetelności i kompletności sprawozdań statystycznych sporządzanych przez wydziały SO i jednostki podległe. 

Kierownik oddziału: Anna Wojtczak

tel.: 42-67-78-987, -988
e-mail: oddzial.analiz@lodz.so.gov.pl

 

 

 

Rejestr zmian dla: Oddziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Krzysztof Gębarowski
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
Aktualizacja numeru FAX
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
Aktualizacja danych kierownika OG
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-04-23
Publikacja w dniu:
2018-04-23
Opis zmiany:
Aktualizacja danych kier. Oddziału Kadr
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
Aktaulizacja danych dotyczących Oddziału Inwestycji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2017-01-17
Publikacja w dniu:
2017-01-17
Opis zmiany:
Aktualizacja danych kierownika OIiR
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2016-11-18
Publikacja w dniu:
2016-11-18
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2016-04-14
Publikacja w dniu:
2016-04-14
Opis zmiany:
Aktualizacja danych kierownika Oddziału ds. Analiz i Organizacji Pracy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2015-10-22
Publikacja w dniu:
2015-10-22
Opis zmiany:
Wprowadzenie danych kierowników oddziałów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Modzelewski
Dokument z dnia:
2015-07-01
Publikacja w dniu:
2015-07-01
Opis zmiany:
b/d