Mediacje

Koordynatorzy do spraw mediacji

SSO PAWEŁ FILIPIAK
Kordynator ds. mediacji w sprawach cywilnych 
Kontakt: 
tel. 785-920-888 w godz. 8:00 - 15:00
 
SSO PAWEŁ SYDOR
Koordynator  ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej
Kontakt: 
tel. 42 67-78-995 w godz. 8:00 - 15:00

 
Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi powołał koordynatorów ds. mediacji z dniem 1 stycznia 2017 roku na podstawie art. 16a par. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z par. 34 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 
Do zadań koordynatorów ds. mediacji należą: 
• działania na rzecz rozwoju mediacji,
• zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy sędziami i mediatorami oraz stałymi mediatorami;
• współpraca przy organizowaniu spotkań informacyjnych, 
ponadto:
• w obszarze mediacji rówieśniczej – także współpraca ze szkołami i placówkami wychowawczymi w zakresie szerzenia metod zarządzania konfliktami w szkole.
 
Zadania te koordynatorzy ds. mediacji wykonują również w Sądach Rejonowych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi. 
 
Koordynatorzy ds. mediacji nie udzielają porad prawnych, w tym również w konkretnych sprawach. 

Co to jest mediacja?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu. 

Film promujący mediację przygotowany przez Fundację Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 
przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Jakie są zasady mediacji? 

Wyróżnia się następujące zasady mediacji:

 • dobrowolność - strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji,
 • bezstronność - strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,
 • poufność - przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
 • neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody,
 • akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Jaki jest cel mediacji? 

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze.

Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Jakie są zalety mediacji?

Mediacja:

 • służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
 • sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,
 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
 • realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.

Jakie są koszty mediacji?

W mediacji umownej cywilnej koszty mediacji wynikają z cenników poszczególnych ośrodków i określone są w umowie o mediację, jaką strony zawierają z mediatorem (lub ośrodkiem).

Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016r. poz. 921).

Koszty mediacji karnej i z nieletnim sprawcą czynu karalnego pokrywa w całości Skarb Państwa. Natomiast jeśli strony same zgłosiły się do mediatora (bez skierowania sądu, prokuratora lub policji), to one pokrywają koszty mediacji. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia za mediację jest ustalana przez strony i mediatora przed rozpoczęciem mediacji.

Czy wystarczy samo zawarcie ugody przed mediatorem?

Ugoda zawarta przez strony przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sąd, by mogła uzyskać moc prawną ugody sądowej, tzn. by mogła wywoływać takie same skutki, jak w przypadku, gdyby strony zawarły ugodę przed sądem.

Niezbędne jest przy tym złożenie przez stronę wniosku o zatwierdzenie ugody, bowiem sąd z urzędu nie może zatwierdzić ugody. Ani bowiem zawarcie ugody ani też złożenie przez mediatora protokołu w sądzie nie stanowi podstawy wszczęcia postępowania o zatwierdzenie ugody.

Wniosek o zatwierdzenie ugody może złożyć każda ze stron samodzielnie. Możliwe jest także złożenie wspólnego wniosku przez pogodzone strony.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. W pozostałych przypadkach sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. O terminie posiedzenia niejawnego sąd nie zawiadamia stron, doręcza im jedynie odpis wydanego na takim posiedzeniu orzeczenia.

Jak można znaleźć mediatora?

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Ośrodki mediacyjne przekazują listy mediatorów prezesowi sądu okręgowego, który ma obowiązek udostępnienia tych list wszystkim zainteresowanym.

Listy mediatorów i stałych mediatorów można znależć w zakładce Mediatorzy

Więcej informacji o mediacji można zaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  oraz na stronie mediacje.gov.pl.  

Artykuły

 • Inscenizacja rozprawy cywilnej i spotkanie z mediatorem

  Ponad 80 uczniów ze szkoły podstawowej i dwóch gimnazjów uczestniczyło w symulacji rozprawy, przygotowanej w dniu 11 czerwca 2018 roku przez SSO Pawła Filipiaka, koordynatora ds. mediacji w sprawach cywilnych oraz pracowników Sądu Okręgowego w Łodzi. Po raz pierwszy uczniowie mieli możliwość obserwowania inscenizacji procesu cywilnego, dotyczącego ochrony dóbr osobistych.

  Czytajwięcejo:
 • Trzeci Salon Mediatora

  Sędziowie wydziałów cywilnych i rodzinnych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi spotkali się z mediatorami podczas trzeciego Salonu Mediatora, który odbył się 8 czerwca 2018 roku w Sądzie Okręgowym. Spotkanie zorganizował SSO Paweł Filipiak - koordynator ds. mediacji w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w Łodzi. 

  Czytajwięcejo:
 • Spotkanie z osadzonymi Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

  W dniu 15 maja 2018 r. przedstawiciele Sądu Okręgowego w Łodzi, po raz kolejny spotkali się z osadzonymi Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi w celu upowszechniania wśród skazanych idei mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów.

  Czytajwięcejo:
 • Drugi Salon Mediatora

  Sędziowie wydziałów cywilnych, rodzinnego i gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi spotkali się z mediatorami podczas drugiego Salonu Mediatora, który odbył się 7 grudnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym. 

  Czytajwięcejo:
 • Symulacja rozprawy w Sądzie Okręgowym na Międzynarodowy Dzień Mediacji

  19-10-2017

  Pojednaniem między sprawcą i ofiarą oraz dobrowolnym poddaniem się karze zakończyła się symulacja rozprawy, przygotowana w Sądzie Okręgowym z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. 

  Czytajwięcejo:
 • Spotkania w zakładach karnych na zakończenie Tygodnia Mediacji

  20-10-2017

  Spotkania z osadzonymi w Zakładach Karnych nr 1 w Łodzi oraz w Garbalinie zakończyły obchody Tygodnia Mediacji, zorganizowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi. Ich tematyka dotyczyła m.in. mediacji w prawie karnym i cywilnym oraz roli mediatora.

  Czytajwięcejo:
 • Z licealistami o mediacji: wykład, warsztaty i gra edukacyjna

  18-10-2017

  Wykład sędzi Anny Marii Wesołowskiej, warsztaty prowadzone przez mediatorów oraz pokazowe sesje „Prawopolis”, pierwszej gry planszowej o tematyce prawnej – to atrakcje spotkania przygotowanego w Sądzie Okręgowym dla łódzkich licealistów w ramach obchodów Tygodnia Mediacji. 

  Czytajwięcejo:
 • Inauguracja Tygodnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Łodzi

  17-10-2017

  Spotkaniem z funkcjonariuszami Służby Więziennej zainaugurowano w łódzkim Sądzie Okręgowym obchody tegorocznego Tygodnia Mediacji. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób z ośmiu jednostek penitencjarnych. 

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień Mediacji 2017 w łódzkim Sądzie Okręgowym

  Sąd Okręgowy w Łodzi włączył się w tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. Idea polubownego rozstrzygania sporów będzie popularyzowana podczas spotkań i warsztatów dla uczniów, prelekcji dla osadzonych w zakładzie karnym czy inscenizowanej rozprawy. To uzupełnienie codziennych działań podejmowanych w SO w Łodzi na rzecz promowania mediacji. 

  Czytajwięcejo:
 • Spotkanie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi

  05-06-2017

  W ramach kontynuacji zaplanowanych na ten rok działań, mających na celu upowszechnianie idei mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów, przedstawiciele Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 2 czerwca 2017 roku wzięli udział w nadzwyczajnej odprawie kadry Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2019-05-28
Publikacja w dniu:
2019-05-28
Opis zmiany:
Aktualizacja odnośnika