Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

2019-05-23

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.gov.pl/sprawiedliwosc lub w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Łodzi.
 
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
 
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.
 
Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się odpowiednim Radom Gmin.
 
Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
 
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Łodzi pod nr telefonów:
 
(42) 68 50 400, (42) 68 50 420, (42) 68 50 450, (42) 68 50 470
 
oraz w Urzędach Rad Miast i Gmin.
 
Na terenie Łodzi w Urzędzie Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami ul. Sienkiewicza 5, II piętro pokój 205
nr tel. 42 638-46-01; 42 638-46-41; 42 638-46-10

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2019-05-23
Publikacja w dniu:
2019-05-23
Opis zmiany:
Publikacja informacji