Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 76 w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. 2014 poz. 445), który wszedł w życie w dniu 10 czerwca 2014 roku. Program został opracowany we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Celem Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. Przemoc przybiera różne formy (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie), a jej sprawcami bywają zarówno osoby bliskie jak i obce. Prawo do ochrony przed przemocą jest jednym z podstawowych praw człowieka,

a obowiązek przeciwdziałania przemocy jednym z fundamentalnych zadań państwa.

Jednym z realizatorów zadań związanych z realizacją Krajowego Programu jest resort sprawiedliwości, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości oraz sądy powszechne.

Krajowy Program przewiduje ścisłą współpracę pomiędzy resortami oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Program skierowany jest do ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Więcej na temat programu znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kurator
Opublikował:
Tomasz Łuczak
Dokument z dnia:
2015-12-08
Publikacja w dniu:
2015-12-08
Opis zmiany:
Dodanie ogólnych informacji dot. "Krajowego Programu..."