Ochrona danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  (Administrator)

Administratorami Państwa danych osobowych są:
 
 • Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, 
 • Dyrektor Sądu Okręgowego w Łodzi,
 • Minister Sprawiedliwości,
w zakresie realizowanych zadań oraz 
 
 • Sąd - w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
Kontakt z Administratorem, jakim jest Sąd, Prezes Sądu oraz Dyrektor Sądu jest możliwy:
 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Powołany został Inspektor Ochrony Danych, którym jest Milena Skonieczna, a osobą zastępującą Inspektora w czasie jego nieobecności został wyznaczony Rafał Modzelewski. 
 
Kontakt z IOD jest możliwy:
 
 • drogą mailową: iod@lodz.so.gov.pl,  
 • telefonicznie: 42 677 89 06, 
 • drogą pocztową ( adres Administratora).
 
IOD udziela informacji w sprawach związanych w przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kompetencje IOD nie obejmują obszaru, w jakim Sądy sprawują wymiar sprawiedliwości.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z:
 
 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o czym mowa w art.6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą odpowiednie organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez Sąd Okręgowy w Łodzi z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty, z którymi współpracuje Administrator - jak firmy świadczące usługi serwisowe, podmioty prowadzące portale itp.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Sądzie Okręgowym w Łodzi, a także przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na podstawie RODO przysługuje Państwu:
 
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (bycie zapomnianym) – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Sądzie lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do niepodlegania decyzjom oparty wyłącznie na profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 
Wskazany organ nie jest właściwy do rozpoznawania skarg w zakresie, w jakim Administratorem jest Sąd - wówczas nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi (ul. Narutowicza 64, 90-136 Łódź)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PIONIE KARNYM

W zakresie, w jakim ochrona danych osobowych odnosi się do zapobiegania i zwalczania przestępczości i danych osobowych gromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie m.in.:
 
 • kodeksu postępowania karnego,
 • kodeksu karnego wykonawczego,
 • kodeksu karnego skarbowego,
 • kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,
prawa osób, których dane dotyczą są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.
 
Kwestie te reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 

Artykuły

 • Informacja dotycząca naruszenia ochrony danych osobowych

  12-09-2019

  Sąd Okręgowy w Łodzi uprzejmie informuje, że na skutek zagubienia pendrive przez jednego z sędziów, doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych tam zapisanych. Poniżej Sąd przekazuje informacje dot. okoliczności zdarzenia, wraz z możliwymi skutkami i proponowanymi środkami zaradczymi. 

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2019-07-04
Publikacja w dniu:
2019-07-04
Opis zmiany:
Wprowadzenie danych osoby zastępującej IOD
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-07-06
Publikacja w dniu:
2018-07-06
Opis zmiany:
Publikacja wzorów oświadczeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
Wprowadzenie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d