Komórka audytu wewnętrznego

90-921 Łódź Pl. Dąbrowskiego 5
tel.: 42 67-78-735
e-mail: audytor@lodz.so.gov.pl

 

Cel, uprawnienia i odpowiedzialność odnoszące się do działania audytu wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, a także zasady, sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego - określa Karta Audytu Wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Łodzi

 

Definicja audytu wewnętrznego

Audytem wewnętrznym jest niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Kierownictwa Sądu w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Sądzie.

Zgodnie ze Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w  osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli oraz zarządzania organizacją.

Działalność zapewniająca audytu polega na dostarczeniu kierownictwu sądu racjonalnego zapewnienia, że ustanowiony system kontroli zarządczej spełnia swe zadania. Działalność zapewniająca jest realizowana poprzez wykonywanie zadań audytowych - wg ustalonego rocznego planu audytu wewnętrznego zatwierdzonego przez Prezesa i Dyrektora Sądu.

Działalność doradcza wykonywana jest w zakresie i w sposób nie naruszający zasady niezależności audytu. W szczególności audytor nie może wykonywać zadań doradczych, których wykonywanie prowadziłoby do przyjęcia przez niego zadań lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką. Audytor wewnętrzny wykonuje czynności doradcze na wniosek Prezesa, Wiceprezesa Sądu, Dyrektora lub Z-cę Dyrektora Sądu, a także z własnej inicjatywy. W szczególności audytor wewnętrzny może składać Dyrektorowi lub Prezesowi Sądu wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania Sądu. W wyniku wykonywania czynności doradczych audytor wewnętrzny może przedstawić kierownictwu sądu opinie lub zalecenia dotyczące usprawnienia funkcjonowania Sądu.

Podstawy prawne funkcjonowania audytu wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Łodzi 

Audyt wewnętrzny w Sądzie prowadzi się w oparciu o regulacje zawarte w:

  • Ustawie o finansach publicznych oraz aktach wykonawczych do ustawy dotyczących audytu wewnętrznego;
  • Ustawie „prawo o ustroju sądów powszechnych" oraz aktach wykonawczych do ustawy dotyczących audytu wewnętrznego oraz szczegółowych wytycznych ustanowionych w rozporządzeniach i komunikatach Ministra Sprawiedliwości.

 

Audytorzy Sądu Okręgowego w Łodzi prowadzą audyt wewnętrzny w sądzie okręgowym oraz podległych mu sądach rejonowych, które nie są zobowiązane ustawowo do prowadzenia odrębnego audytu wewnętrznego.

Rejestr zmian dla: Komórka audytu wewnętrznego