Kurator okręgowy

Biuro Kuratora Okręgowego

siedziba:

90-921 Łódź, Pl. Dąbrowskiego 5, pok. 107

Sekretariat
tel.: 42 67-78-920, fax: 42 67-78-859
e-mail: bko@lodz.so.gov.pl

 

Kurator Okręgowy
Mirosława Gumowska-Bubas
tel. 42 67-78-933 
 
Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Dorosłych
Grażyna Rybicka
tel. 42 67-78-934
 
Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych
Aneta Stachecka
tel. 42 67-78-934
 

Przyjęcia interesantów w ramach skarg (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie BKO):
wtorek 10:00-15:00
czwartek 10:00-15:00

 

Kurator Okręgowy odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec Prezesa Sądu Okręgowego i organów Kolegialnych Sądu.

Kurator Okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sadowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sadu  lub prezesa sądu.

 

Do zakresu działania Kuratora Okręgowego zgodnie z ustawą o kuratorach sądowych w szczególnosci należy: 

 • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 • przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 • opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 • występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 • organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego. 

Kurator Okręgowy zadania nadzorcze  wykonuje  poprzez przeprowadzanie kontroli  obejmujących:

 • wizytowanie zespołów kuratorskiej służby sądowej;
 • lustrowanie wybranych odcinków pracy kuratorów sądowych

 

Szczegółowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania kuratorów sądowych zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych.

Artykuły

 • Konferencja przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

  Przedstawiciel Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Łodzi uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii DoMOStwo w Żychlinie w ramach międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

  Czytajwięcejo:
 • Inauguracja Tygodnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Łodzi

  17-10-2017

  Spotkaniem z funkcjonariuszami Służby Więziennej zainaugurowano w łódzkim Sądzie Okręgowym obchody tegorocznego Tygodnia Mediacji. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób z ośmiu jednostek penitencjarnych. 

  Czytajwięcejo:
 • Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Okręgu Łódzkiego

  W dniu 14 września 2017 roku odbyło się kolejne już  Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Okręgu Łódzkiego. Obrady odbyły się w pięknej Sali Konferencyjnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. 

  Czytajwięcejo:
 • „Stop przemocy! Nie jesteś sam” – konferencja dydaktyczna dla młodzieży

  23-06-2017

  Symulacja mediacji rówieśniczej

  Konferencja dydaktyczna z udziałem młodzieży zatytułowana „Stop przemocy! Nie jesteś sam” odbyła się 22 czerwca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. To kolejne z cyklu spotkań o charakterze profilaktycznym zorganizowane przez Biuro Kuratora Okręgowego we współpracy z łódzką Fundacją INNOPOLIS.

  Czytajwięcejo:
 • Spotkanie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi

  05-06-2017

  W ramach kontynuacji zaplanowanych na ten rok działań, mających na celu upowszechnianie idei mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów, przedstawiciele Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 2 czerwca 2017 roku wzięli udział w nadzwyczajnej odprawie kadry Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi.

  Czytajwięcejo:
 • O mediacji w Zakładzie Karnym w Łowiczu

  Spotkaniem z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łowiczu rozpoczęły się tegoroczne działania, które mają na celu upowszechnienie idei mediacji jako metody polubownego rozwiazywania sporów. Podobne spotkania odbędą się na terenie innych jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego. To wspólna inicjatywa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

  Czytajwięcejo:
 • Konferencja „Skuteczni razem”

  Niemal dwustu gości uczestniczyło w konferencji pn. „Skuteczni razem – interdyscyplinarna współpraca służb w readaptacji społecznej skazanych”, która odbyła się w łódzkim Sądzie Okręgowym 28 kwietnia 2017 roku. Konferencja była podsumowaniem trzyletniej działalności Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. 

  Czytajwięcejo:
 • Sędziowie i kuratorzy łódzkich sądów - dzieciom

  Niemal stu podopiecznych łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych odwiedziło 16 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi. Spotkali się z sędzia Anną Marią Wesołowską, wzięli udział w interaktywnych warsztatach literackich, a na koniec otrzymali świąteczne podarunki. To pierwsze takie spotkanie zorganizowane z inicjatywy sędziów i kuratorów zawodowych z łódzkich sądów. 

  Czytajwięcejo:
 • Kuratorzy przybliżali zasady mediacji

  Kuratorzy zawodowi dla dorosłych okręgu łódzkiego przybliżyli osadzonym zasady mediacji w postępowaniu karnym podczas dwóch spotkań, które odbyły w ramach Tygodnia Mediacji. 

  Czytajwięcejo:
 • Z młodzieżą o mediacji - warsztaty w Sądzie Okręgowym w Łodzi

  Ponad 90 uczniów wzięło udział w spotkaniu pod hasłem „Jestem cool w konflikcie”, który zorganizowano w łódzkim Sądzie Okręgowym z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. Sędziowie i mediatorzy przekonywali, że mediacja może być sposobem rozwiązywania nie tylko konfliktów rówieśniczych, ale także sporów sądowych, z którymi mogą się spotkać w dorosłym życiu. 

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Kurator okręgowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kurator
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2015-08-05
Publikacja w dniu:
2015-08-05
Opis zmiany:
dodanie zastępcy Kuratora okręgowego - Pani Anety Stacheckiej