Kurator okręgowy

Biuro Kuratora Okręgowego

siedziba:

90-921 Łódź, Pl. Dąbrowskiego 5, pok. 107

Sekretariat
tel.: 42 67-78-920, fax: 42 67-78-859
e-mail: bko@lodz.so.gov.pl

 

Kurator Okręgowy
Mirosława Gumowska-Bubas
tel. 42 67-78-933 
 
Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Dorosłych
Grażyna Rybicka
tel. 42 67-78-934
 
Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych
Aneta Stachecka
tel. 42 67-78-934
 

Przyjęcia interesantów w ramach skarg (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie BKO):
wtorek 10:00-15:00
czwartek 10:00-15:00

 

Kurator Okręgowy odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec Prezesa Sądu Okręgowego i organów Kolegialnych Sądu.

Kurator Okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sadowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sadu  lub prezesa sądu.

 

Do zakresu działania Kuratora Okręgowego zgodnie z ustawą o kuratorach sądowych w szczególnosci należy: 

 • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 • przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 • opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 • występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 • organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego. 

Kurator Okręgowy zadania nadzorcze  wykonuje  poprzez przeprowadzanie kontroli  obejmujących:

 • wizytowanie zespołów kuratorskiej służby sądowej;
 • lustrowanie wybranych odcinków pracy kuratorów sądowych

 

Szczegółowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania kuratorów sądowych zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Kurator okręgowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kurator
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2015-08-05
Publikacja w dniu:
2015-08-05
Opis zmiany:
dodanie zastępcy Kuratora okręgowego - Pani Anety Stacheckiej