Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Wojewoda Łódzki zarządzeniem Nr 92/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 rokupowołał Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. Na Przewodniczącego Rady Terenowej został wyznaczony SSO Sławomir Wlazło Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący Rady Terenowej zaprosił do składu Rady przedstawicieli wyznaczonych przez podmioty opisane w § 4a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.
Od 3 czerwca 2015 roku Przewodniczącym RadyTerenowej wyznaczonym przez Wojewodę Łódzkiego jest SSO KrzysztofKacprzak Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

 

Skład Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

powołanej zarządzeniem Nr 92/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku
dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu
na kadencję 2014 -2018
– stan na 24 listopada 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Terenowej:
SSO Krzysztof Kacprzak – Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

Wiceprzewodniczący:
SSO Leszek Steć

Sekretarz:
Grażyna Rybicka – z-ca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Łodzi

 

Członkowie Prezydium Rady Terenowej:

Beata Sowińska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Wsparcia i Integracji w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawiciel Wojewody Łódzkiego oraz przedstawiciel Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

kpt. Jakub Białkowski – rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, przedstawiciel Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej

Katarzyna Dalkiewicz – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, przedstawiciel Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Marzena Depińska – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Sieradzu, przedstawiciel Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu

 

Członkowie Rady Terenowej: 

1. Katarzyna Durzyńska – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi – przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Łodzi

2. Magdalena Witko – Prokurator Okręgowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

3. Włodzimierz Klimaszewski – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Sieradzu – przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Sieradzu

4. Mariusz Kubat – doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  Wojewódzkiego Urzędu Pracy – przedstawiciel Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

5. Kamila Dudkiewicz – Kierownik Wydziału ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom RCPS – przedstawiciel Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

6. Anna Krajewska – Wizytator  - Wydział Rozwoju Edukacji – przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty

7. Olga Gawrysiak – kierownik Oddziału ds. Polityki Rynku Pracy Urzędu Miasta Łodzi – przedstawiciel wyznaczony przez Prezydenta Miasta Łodzi

8. mł. insp. Włodzimierz Sokołowski - pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka – przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji

9. mjr Wojciech Waś – z-ca Dyrektora AŚ w Łodzi – przedstawiciel Dyrektora AŚ w Łodzi

10. ppłk Katarzyna Pawlak-Olińska – z-ca Dyrektor AŚ w Piotrkowie Trybunalskim

11. ppłk Grzegorz Tomaszewski – Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

12. ppłk Waldemar Miksa – Dyrektor Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi

13. mjr Jolanta Nadaj – z-ca Dyrektora ZK W Sieradzu – przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

14. ppłk Paweł Kuciński – z-ca Dyrektora ZK w Garbalinie – przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie

15. ppłk Sławomir Witkowski – z-ca Dyrektora ZK w Łowiczu – przedstawiciel Dyrektora ZK w Łowiczu

16. Monika Iwaszko – radca prawny – przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi

 

Główne działania Rady Terenowej przyjęte na czteroletnią kadencję 2014 – 2018

1) Integracja działań instytucji wchodzących w skład rady oraz stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, których celem jest uczestnictwow wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych w zakresie zapobiegania przestępczościoraz pomocy wspołecznej readaptacji skazanych.
2) Ocena potrzeb i efektów przygotowywanych i realizowanych na terenie Sądów Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim programów korekcyjno – edukacyjnych, terapeutycznych oraz możliwości działań w zakresie leczenia odwykowego i przeciwdziałania przemocy.
3) Dokonywanie oceny stanu wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej w obszarach Sądów Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim oraz ustalenie potrzeb dla prawidłowego wykonywania kar nieizolacyjnych.
4) Podniesienie świadomości prawnej społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych w zakresie możliwości uczestniczeniaw wykonywaniu orzeczeń karnych.
5) Promowanie oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i readaptacyjnych oraz pomocy skazanym i ich rodzinom przez organizacje pozarządowe.

Odnośnik do strony Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. 

Artykuły

 • Kolejny etap szkoleń „Bezpieczni w służbie i w pracy”

  W dniu 11 maja 2018 r. w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi rozpoczął się kolejny etap szkoleń „Bezpieczni w służbie i w pracy”, w którym udział biorą kuratorzy zawodowi okręgu łódzkiego wykonujący orzeczenia w sprawach karnych.

  Czytajwięcejo:
 • Posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa łódzkiego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi w dniu 22 marca 2018 roku

  Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa łódzkiego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, w dniu 3 kwietnia 2018 r. kończy kadencję, na którą została powołana zarządzeniem Nr 92/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.

  Czytajwięcejo:
 • Udział społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądu

  15-03-2018

  Obowiązujące przepisy prawa karnego dają możliwości uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń karnych. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych, a także kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania mogą uczestniczyć w społecznej kontroli nad wykonywaniem kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku. W/w podmioty mogą podejmować działania w zakresie zapobiegania przestępczości i readaptacji w celu zwiększenia efektywności działania organów państwowych oraz wzmacniania praworządnego działania tych organów.

  Czytajwięcejo:
 • Kuratorzy, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji skuteczniejsi razem

  W dniach 12 – 15 grudnia 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim, kuratorzy zawodowi dla dorosłych okręgu łódzkiego, piotrkowskiego i sieradzkiego, pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji brali udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie przemocy oraz profilaktyka uzależnień w kontekście współpracy służb w zakresie pomocy skazanym w ich społecznej readaptacji”. 

  Czytajwięcejo:
 • Posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi

  Podsumowanie realizacji działań Rady Terenowej w roku  2017 oraz plan na rok 2018 to główne tematy posiedzenia Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Łodzi.

  Czytajwięcejo:
 • Pomoc skazanym w społecznej readaptacji

  Spotkanie kuratorów, przedstawiciela Służby Więziennej oraz pracowników Urzędu Miasta Łodzi zorganizowane w dniu 5 września 2017 roku przez Prezydium Rady Terenowej, to kontynuacja działań Rady oraz realizacja założeń kwietniowej konferencji „Skuteczni Razem” dotyczących poszerzania współpracy między instytucjami. 

  Czytajwięcejo:
 • Konferencja „Skuteczni razem”

  Niemal dwustu gości uczestniczyło w konferencji pn. „Skuteczni razem – interdyscyplinarna współpraca służb w readaptacji społecznej skazanych”, która odbyła się w łódzkim Sądzie Okręgowym 28 kwietnia 2017 roku. Konferencja była podsumowaniem trzyletniej działalności Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. 

  Czytajwięcejo:
 • Rada Terenowa w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb.

  Szesnastego grudnia 2016 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Rada gościła SSO Roberta Świeckiego, wicerezesa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sekretarz Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dr. Sławomira Stasiorowskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Spotkanie Prezydium Rady Terenowej z kuratorami i funkcjonariuszami Służby Więziennej

  Prezydium Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym – kontynuując działania dotyczące współpracy Kuratorskiej Służby Sądowej ze Służbą Więzienną w zakresie przygotowania skazanego do życia na wolności na podstawie art. 164 k.k.w. - zainicjowało spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z kuratorami, którzy na co dzień tworzą programy wolnościowe dla skazanych, wobec których określono czas na przygotowanie do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. 

   

  Czytajwięcejo:
 • Rada Terenowa odwiedziła Zakład Karny w Łowiczu

  Posiedzenie Terenowej Rady w Zakładzie Karnym w Łowiczu

  Kolejne wyjazdowe posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 roku w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
aktualizacja struktury graficznej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
aktualizacja inf.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2016-12-16
Publikacja w dniu:
2016-12-16
Opis zmiany:
b/d