Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Wojewoda Łódzki zarządzeniem Nr 92/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 rokupowołał Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. Na Przewodniczącego Rady Terenowej został wyznaczony SSO Sławomir Wlazło Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący Rady Terenowej zaprosił do składu Rady przedstawicieli wyznaczonych przez podmioty opisane w § 4a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.
Od 3 czerwca 2015 roku Przewodniczącym RadyTerenowej wyznaczonym przez Wojewodę Łódzkiego jest SSO KrzysztofKacprzak Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

 

Skład Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

powołanej zarządzeniem Nr 92/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2014 roku
dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu
na kadencję 2014 -2018
– stan na 3 marca 2017 r.

 

Skład prezydium Rady Terenowej:

Przewodniczący Rady Terenowej:
SSO Krzysztof Kacprzak - Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

Wiceprzewodniczący:  
SSO Leszek Steć

Sekretarz:
Grażyna Rybicka - z-ca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Łodzi

 

Członkowie Prezydium Rady Terenowej:

Marta Jarzębowska – specjalista w Oddziale Nadzoru Rynku Pracy Wydział Polityki Społecznej, przedstawiciel Wojewody Łódzkiego oraz przedstawiciel Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

por.Jakub Białkowski – rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, przedstawiciel Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej

Katarzyna Dalkiewicz – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, przedstawiciel Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Marzena Depińska – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Sieradzu, przedstawiciel Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu

Członkowie Rady Terenowej: 

1. SSO Robert Świecki - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi

2. Katarzyna Durzyńska - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi – przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Łodzi

3. Magdalena Witko - Prokurator Okręgowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

4. Włodzimierz Klimaszewski - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Sieradzu – przedstawiciel Prokuratora Okręgowegow Sieradzu

5. Mariusz Kubat - doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  Wojewódzkiego Urzędu Pracy - przedstawiciel Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

6. Kamila Dudkiewicz - Kierownik Wydziału ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom RCPS – przedstawiciel Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

7. Anna Krajewska - Wizytator Wydziału Strategii i Kadr Kuratorium Oświaty – przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty

8. mł. insp. Włodzimierz Sokołowski - pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego ds. Ochrony Praw Człowieka – przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji

9. Monika Iwaszko – radca prawny - przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi

10. ppłk Jarosław Góra - z-ca Dyrektora AŚ w Łodzi – przedstawiciel Dyrektora AŚ w Łodzi

11. ppłk Krzysztof Mrówczyński - Dyrektor AŚ w Piotrkowie Trybunalskim

12. ppłk Grzegorz Tomaszewski - Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

13. ppłk Waldemar Miksa- Dyrektor Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi

14. mjr Wojciech Waś - z-ca dyrektora ZK W Sieradzu – przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

15. mjr Cezary Łuczak - z-ca Dyrektora ZK w Garbalinie – przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie

16. ppłk Sławomir Witkowski - z-ca DyrektoraZK w Łowiczu – przedstawiciel DyrektoraZK w Łowiczu

17. Olga Gawrysiak – kierownik Oddziału ds. Polityki Rynku Pracy Urzędu Miasta Łodzi – przedstawiciel wyznaczony przez Prezydenta Miasta Łodzi

 

Główne działania Rady Terenowej przyjęte na czteroletnią kadencję 2014 – 2018

1) Integracja działań instytucji wchodzących w skład rady oraz stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, których celem jest uczestnictwow wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych w zakresie zapobiegania przestępczościoraz pomocy wspołecznej readaptacji skazanych.
2) Ocena potrzeb i efektów przygotowywanych i realizowanych na terenie Sądów Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim programów korekcyjno – edukacyjnych, terapeutycznych oraz możliwości działań w zakresie leczenia odwykowego i przeciwdziałania przemocy.
3) Dokonywanie oceny stanu wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej w obszarach Sądów Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim oraz ustalenie potrzeb dla prawidłowego wykonywania kar nieizolacyjnych.
4) Podniesienie świadomości prawnej społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych w zakresie możliwości uczestniczeniaw wykonywaniu orzeczeń karnych.
5) Promowanie oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i readaptacyjnych oraz pomocy skazanym i ich rodzinom przez organizacje pozarządowe.

Odnośnik do strony Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. 

Artykuły

Rejestr zmian dla: Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Tomasz Łuczak
Dokument z dnia:
2017-03-10
Publikacja w dniu:
2017-03-10
Opis zmiany:
Aktualizacja składu Rady Terenowej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2016-07-04
Publikacja w dniu:
2016-07-04
Opis zmiany:
Aktualizacja składu Rady i Prezydium
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kurator
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2015-10-27
Publikacja w dniu:
2015-10-27
Opis zmiany:
Wprowadzenie informacji o składzie i działaniach Rady
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-10-26
Publikacja w dniu:
2015-10-26
Opis zmiany:
b/d