Biegli sądowi

Informacja

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 01 lipca 2013 r. Nr D.XV.075-13/2013 uprzejmie informuję, iż z dniem 8 lipca 2013 r. zwrot akt sądowych przez biegłych następuje bezpośrednio do wydziału, z którego zostały pobrane.

Biegli sądowi

Biegłych Sądowych ustanawia Prezes Sądu Okręgowego w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 • posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami, ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sadu Okręgowego w Łodzi o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowieniu z której kandydat na biegłego wnosi);
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu;
 • inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji i prawo wykonywania zawodu);
 • pisemne oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • zaświadczenie o niekaralności, które można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Łodzi przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w budynku sądu przy ul. Pomorskiej 37, I piętro, pokój 110. Opłata za wydanie zaświadczenie wynosi 30 zł;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.)

Wpłaty należy dokonać w oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi lub bezpośrednio na konto bankowe: 

Wydział Finansowy UMŁ

ul. Sienkiewicza 5

90-113 Łódź

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

 

W przypadku gdy kandydat na biegłego przedstawia kserokopie dokumentów (np. odpis dyplomu, certyfikaty itp.) należy równocześnie przedstawić oryginały tych dokumentów celem poświadczenia za zgodność przedstawianej kserokopii. 

Dokumenty wraz z wnioskiem składa się do Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, Oddział Administracyjny, pokój 123 (I piętro). 

STAWKI WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH 

Zgodnie z:

 • Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1101)

art. 618 f § 3. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

 • Ustawą budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 198)

średnia wynosi - 1789,42 zł 


Zmianie uległy przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych.

Stawki biegłych regulują niżej wskazane rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości:

Podane na liście biegłych sądowych dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądów lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

 

Pismo Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 marca 2017 r. Nr BSM.81.2.2017, dotyczące problematyki sporządzania dla Sądów powszechnych przez biegłych sądowych opinii przy użyciu przyrządów pomiarowych.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-07-03
Publikacja w dniu:
2019-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja inf.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja inf. dot. stawek dla biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
aktualizacja informacji dot. stawek
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2019-02-14
Publikacja w dniu:
2019-02-14
Opis zmiany:
aktualizacja inf. dot. stawki wynagrodzenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
usunięcie inf. dot. szkolenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
inf. dot. szkolenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
aktualizacja inf. dot. kwoty bazowej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
stawki - postępowanie karne - t.j.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
usunięcie inf. dot. XV Konferencji Biegłych Sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
pismo Prezesa GUM
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-03-31
Publikacja w dniu:
2017-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2017-03-31
Publikacja w dniu:
2017-03-31
Opis zmiany:
inf. dot. XV Konferencji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2016-11-18
Publikacja w dniu:
2016-11-18
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Katarzyna Szczecińska
Dokument z dnia:
2016-09-08
Publikacja w dniu:
2016-09-08
Opis zmiany:
dot. wynagrodzenia biegłych w postępowaniu karnym